ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie nr. 2 van toepassing vanaf 7 februari 2022

 

Prioux Culot + Partners” (hierna “PC+P”) is een advocatenkantoor dat bestaat uit de volgende vier vennoten (die elk hierna “Advocaat” worden genoemd) :

+ Raphael Prioux de Baudimont BV (KBO 0447.165.743 – Louizalaan 326 bte 26, 1050 Brussel).

+ TP Law BV (KBO 0895.299.904 – Louizalaan 326 bte 26, 1050 Brussel).

+ Ars Aequi BV (KBO 0780.705.884 – Louizalaan 326 bte 26, 1050 Brussel).

+ AH Legal BV (KBO 0715.716.28 – Louizalaan 326 bte 26, 1050 Brussel).

De Advocaat is bereikbaar via de volgende contactgegevens: T : +32 2 486 73 40, E : info@priouxculot.com,of via de specifieke contactgegevens vermeld op www.priouxculot.com.

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door een Advocaat namens een Cliënt worden aanvaard en uitgevoerd (de “Opdracht”), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. Door beroep te doen op een advocaat voor een opdracht, aanvaardt de cliënt deze algemene voorwaarden, die online kunnen worden geraadpleegd op www.priouxculot.com. Ze zijn ook van toepassing wanneer de Cliënt een consument is, onder voorbehoud van de bepalingen van dwingend recht of van openbare orde van de wetgeving ter bescherming van de belangen van consumenten.

2. Verbintenissen van de partijen

Het contract bindt een advocaat individueel aan zijn cliënt, zonder dat dit enige verplichting voor de andere advocaten met zich meebrengt. De Advocaat verbindt zich ertoe de middelen waarover hij beschikt, met inachtneming van de deontologische regels van de Orde van Advocaten waartoe hij behoort, in te zetten om de door de Cliënt toevertrouwde Opdracht uit te voeren. De Advocaat is slechts gebonden aan een middelenverbintenis, op voorwaarde dat de Cliënt de informatie die noodzakelijk is ter uitvoering van de Opdracht tijdig meedeelt en dat hij de erelonen, kosten en uitgaven als bedoeld in artikel 3 betaalt.

3. Kosten en erelonen

Tenzij anders overeengekomen, wordt de ereloon berekend op basis van het aantal gewerkte uren tegen een aan de Cliënt meegedeeld uurtarief en specifiek voor elk geval. Op speciaal verzoek kan de Advocaat een systeem van forfaitaire, abonnements- of resultaatgebaseerde facturatie overwegen, afhankelijk van de specifieke aard van de Opdracht. De bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW, momenteel 21%. Tenzij anders is overeengekomen, worden de overheadkosten niet aan de klant in rekening gebracht. Verschotten en kosten die specifiek zijn voor de zaak (rechtbank, deskundigen, aangetekende post, reizen, etc.) worden gefactureerd tegen kostprijs of volgens een met de Klant specifiek overeengekomen vast tarief. De kosten van de deurwaarder worden door de deurwaarder gefactureerd aan de Cliënt, die rechtstreeks aansprakelijk is voor de betaling van de verschuldigde bedragen aan de gerechtsdeurwaarder.

4. Betaling

De erelonen van de geraadpleegde Advocaat alsmede de ten behoeve van de Cliënt gemaakte kosten zullen periodiek aan hem/haar in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen, worden de facturen opgesteld op een PDF-document en per e-mail naar de Cliënt gestuurd. Alle facturen dienen binnen vijftien dagen na verzending te worden betaald. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet de betrokken Advocaat binnen dezelfde termijn bereiken, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt definitief door de Cliënt te zijn aanvaard. Bij niet-betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente van 10% per jaar verschuldigd en een forfaitaire vergoeding van 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 100 euro. Indien de betaling niet binnen de voormelde termijn plaatsvindt, behoudt de Advocaat zich het recht voor om zijn diensten op te schorten door middel van een voorafgaande kennisgeving aan de Cliënt.

5. Aansprakelijkheid

De tussenkomst van de Advocaat is uitsluitend ten gunste van de Cliënt en uitsluitend in het kader van de betreffende Opdracht. De Advocaat is niet verantwoordelijk voor het gebruik van zijn werk door derden of door de Cliënt in een andere context dan de Missie. De Advocaten zijn afzonderlijke entiteiten en, behalve in zaken die gezamenlijk door meerdere Advocaten worden behandeld, is geen enkele Advocaten aansprakelijk voor de handelingen van een andere. De aansprakelijkheid van de geraadpleegde advocaat is beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt gedekt en mag in geen geval hoger zijn dan het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht ontvangen erelonen. De Advocaat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer een Opdracht, op verzoek en met instemming van de Cliënt, geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd aan een advocaat die geen partner is van PC+P, met uitzondering van meewerkende advocaten die op de website van PC+P zijn geïdentificeerd: priouxculot.com.

6. Verzekering

Elke Advocaat geniet van een verzekeringspolis die de Franstalige Orde van de advocaten bij de balie Brussel bij de verzekeringsmaatschappij ETHIAS (Croisiersstraat 24 à 4000 Luik, T: 04 220 31 11 – FSMA 0165) heeft afgesloten en waarvan het minimumbedrag momenteel 2.500.000 EUR bedraagt.

7. Einde van de Opdracht

De Cliënt kan de Opdracht van de Advocaat te allen tijde beëindigen, mits betaling van alle verschuldigde erelonen voor voltooide of aangevangen diensten. De Advocaat kan zijn opdracht te allen tijde beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

8. Voorkoming van het witwassen van geld

De Advocaat moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld, die hem kunnen verplichten een verdenking te melden aan de stafhouder van de orde van advocaten waartoe hij behoort. Daartoe verbindt de Cliënt zich ertoe de door de Advocaat gevraagde informatie op eerste verzoek te verstrekken. Indien de Advocaat de gevraagde informatie niet ontvangt, heeft hij het recht de uitvoering van zijn diensten op te schorten.

9. Vertrouwelijkheid

De Advocaat is onderworpen aan het beroepsgeheim. De klanten verbinden zich ertoe om, in voorkomend geval, het vertrouwelijke karakter van de hun meegedeelde documenten te respecteren.

10. Intellectuele eigendom

Elk document dat door PC+P of door een Advocaat aan de Cliënt wordt overgedragen, blijft de intellectuele eigendom van de auteur(s) en mag niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder zijn/haar voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s) mogen deze documenten niet door de Cliënt in een andere context dan de Opdracht worden gebruikt.

11. Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de Cliënt worden verwerkt in overeenstemming met het PC+P Privacy Policy dat gepubliceerd is op www.priouxculot.com.

12. Nietigheid & ondeelbaarheid

De nietigheid of ontoepasbaarheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of toepasselijkheid van de andere clausules. In dit geval wordt de ongeldige clausule geacht automatisch te zijn vervangen door een geldige clausule die juridisch en economisch zoveel mogelijk een soortgelijk effect heeft.

13. Bevoegdheid & toepasselijk recht

Elk geschil tussen de Advocaat en de Cliënt met betrekking tot de Opdrachten wordt beheerst door het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.